نام عضو
نام خانوادگی عضو
مرتبه علمی: استاد
تخصص: تخصص استاد
تلفن: ۳۳۹۱
شماره اتاق: ۱