حسین
حق شناس
معاونت نیروی انسانی بسيج اساتيد دانشگاه
استادیار
معاونت نیروی انسانی بسيج اساتيد دانشگاه
تلفن:
محمد
شایان نژاد
معاونت فرهنگي بسيج اساتيد دانشگاه
دانشیار
معاونت فرهنگي بسيج اساتيد دانشگاه
تلفن:
حسین
ذاکر فیروزه
معاونت برنامه ریزی بسيج اساتيد دانشگاه
دانشیار
معاونت برنامه ریزی بسيج اساتيد دانشگاه
تلفن:
حسین
مطیع
معاونت بررسی و تحلیل بسيج اساتيد دانشگاه
دانشیار
معاونت بررسی و تحلیل بسيج اساتيد دانشگاه
تلفن:
حسین
طریقت
جانشین کانون
جانشین کانون
تلفن:
عباس
پاکدل
دبیر کانون
دانشیار
دبیر کانون
ژنتیک و اصلاح دام
تلفن:
33913500
عبدالرحیم
مهرابی
معاونت پژوهش و فناوري بسيج اساتيد دانشگاه
دانشیار
معاونت پژوهش و فناوري بسيج اساتيد دانشگاه
بیوتکنولوژِی کشاورزی
تلفن:
نام عضو
نام خانوادگی عضو
استاد آزمایشگاه
استاد
استاد آزمایشگاه
تخصص استاد
تلفن:
۳۳۹۱