واکاوی برخی از فرضیه های ارائه شده در خصوص پرونده بوئینگ اوکراینی با حضور دو نفر از کارشناسان فعال در سامانه‌های راداری و مخابراتی

• آشنایی با سامانه‌های راداری و مخابراتی

• آشنایی با ایان پتچنیک و سیستم رهگیری خطوط پروازی فلایت رادار ۲۴

• آشنایی با سیستم جنگ الکترونیک و احتمال نفوذ یا جنگ الکترونیک در سقوط هواپیمای اوکراینی و نیز بررسی امکان اعمال عملیات فریب بر سیستم فرماندهی و کنترل سامانه پدافند موشکی ایران

زمان: سه شنبه اول بهمن ماه 98 ساعت 12-10 مکان دفتر بسیج اساتید دانشگاه صنعتی حضور به موقع کلیه عزیزان مزید امتنان است.