همایش مدرسین سازمان بسیج اساتید کشور

دوره عالی تربیتی مدرسین حلقه های صالحین/

دانشگاه صنعتی اصفهان، مجموعه  تالارهای مفاخر/

چهارشنبه و پنجشنبه 11 و 12 شهریور ماه 1394

 

دسته بندی محتوا: 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی